Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Frans Veffer Visagie & Hairstyling

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Frans Veffer Visagie & Hairstyling en zijn opdrachtgevers. Frans Veffer Visagie & Hairstyling accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Frans Veffer Visagie & Hairstyling in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst bij Frans Veffer Visagie & Hairstyling .

2. Reiskostenvergoeding

De door Frans Veffer Visagie & Hairstyling gemaakte reiskosten voor zijn werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding zoals vermeld in de offerte indien de locatie verder is dan 10 km buiten Overberg.

3. Totstandkoming boeking

Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Frans Veffer Visagie & Hairstyling aanvaardt. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Frans Veffer Visagie & Hairstyling alvorens een boeking te doen. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Betaling

Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totale factuurbedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum via overboeking. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Frans Veffer Visagie & Hairstyling moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Frans Veffer Visagie & Hairstyling, totdat door wederpartij alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet- opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de wederpartij op enigerlei wijze ten opzichte van Frans Veffer Visagie & Hairstyling in gebreke is gebleven.

6. Onderzoek, klachten en reclamaties

Reclamaties dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Frans Veffer Visagie & Hairstyling te worden ingediend. Frans Veffer Visagie & Hairstyling is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

7. Overmacht

In geval van overmacht waaronder ziekte kan Frans Veffer Visagie & Hairstyling te allen tijde de opdracht overdragen aan een andere visagiste in zijn contactenkring. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij alle diensten voor visagie heeft Frans Veffer Visagie & Hairstyling de beschikbaarheid over een pool van collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties. Indien Frans Veffer Visagie & Hairstyling door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te zijner keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Frans Veffer Visagie & Hairstyling niet tot schadevergoeding aanspreken.

8. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Frans Veffer Visagie & Hairstyling gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

1) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.

2) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.

3) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

9. Aansprakelijkheid en schade

Frans Veffer Visagie & Hairstyling heeft te allen tijde een inspanningsverplichting. Hiermee verplicht hij zichzelf zijn inspanning te leveren voor het beste resultaat binnen de gestelde prijs en zal hij zich aan gemaakte afspraken dienen te houden, mits redelijk en billijk en met uitzondering van overmacht. Frans Veffer Visagie & Hairstyling sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Frans Veffer Visagie & Hairstyling en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Frans Veffer Visagie & Hairstyling kunnen worden toegerekend. Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Frans Veffer Visagie & Hairstyling is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

10. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Frans Veffer Visagie & Hairstyling. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

11. Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Frans Veffer Visagie & Hairstyling bestaat is Nederlands recht van toepassing. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, exclusief BTW en reis-, handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden per bank of door contante betaling. Bestellen op rekening is niet mogelijk bij Frans Veffer Visagie & Hairstyling voor consumenten. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Frans Veffer Visagie & Hairstyling.

© 2014 Frans Veffer Visagie & Hairstyling